Nghee to dulu okuhoololola okulesha ile okuhalesha ko-sceen

Hoolola elaka

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Pamekeni omitima deni opo mu dule okuyandja oundombwedi (Mateus 27:32—28:15; Lukas 24:8-53)

OMAHOOLOLO E NA SHA NOKUTAPA