Nghee to dulu okuhoololola okulesha ile okuhalesha ko-sceen

Hoolola elaka

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Kala omudiinini opo u finde oumbada (Lukas 5:1-11; Mateus 14:23-34; Mateus 26:31-75)

OMAHOOLOLO E NA SHA NOKUTAPA