Nghee to dulu okuhoololola okulesha ile okuhalesha ko-sceen

Hoolola elaka

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Jehova oye aeke Kalunga kashili (1 Eehamba 16:29-33; 1 Eehamba 17:1-7; 1 Eehamba 18:17-46; 1 Eehamba 19:1-8)

OMAHOOLOLO E NA SHA NOKUTAPA