Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Elesho lOmbibeli molupe loshinyandwa

Oto dulu okupwilikina koungalo velesho lOmbibeli olo li li molupe loshinyandwa.

 

TALA
Grid
Omusholondodo

“Ou a ama kOmwene, ne uye kwaame!” (Exodus 20:1-7; 24:3-18; 32:1-35; 34:1-14)

Jehova oye aeke Kalunga kashili (1 Eehamba 16:29-33; 1 Eehamba 17:1-7; 1 Eehamba 18:17-46; 1 Eehamba 19:1-8)

Kala omudiinini opo u finde oumbada (Lukas 5:1-11; Mateus 14:23-34; Mateus 26:31-75)

Pamekeni omitima deni opo mu dule okuyandja oundombwedi (Mateus 27:32—28:15; Lukas 24:8-53)