Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Hoolola elaka Oshikwanyama

Elesho lOmbibeli molupe loshinyandwa

Oto dulu okupwilikina koungalo velesho lOmbibeli olo li li molupe loshinyandwa.

 

TALA
Grid
Omusholondodo

Jehova oye aeke Kalunga kashili (1 Eehamba 16:29-33; 1 Eehamba 17:1-7; 1 Eehamba 18:17-46; 1 Eehamba 19:1-8)

Kala omudiinini opo u finde oumbada (Lukas 5:1-11; Mateus 14:23-34; Mateus 26:31-75)

Pamekeni omitima deni opo mu dule okuyandja oundombwedi (Mateus 27:32—28:15; Lukas 24:8-53)