Oto dulu okulesha ile okutapa kointaneta oifo yOshungonangelo no-Awake! oyo opo ya piti nosho yo oinima ikwao oyo ya ulikwa pedu.