• Gael’, Yap, Micronesia — Tava yandje okambo ka kanghamena kOmbiibeli mepandavanda olo la tulwa omamanya momunghulo

Ouyelele pauxupi—Yap

  • Ovakalimo—11 000
  • Ovakalele ovo hava hongo Ombiibeli—54
  • Omaongalo—1
  • Ondombwedi yaJehova keshe oi na okuudifila ovanhu—1 fiyo 324