• Eendombwedi tadi konakona Ombibeli naumwe peumbo oshali, tadi longifa embo Ombibeli otai hongo lela shike?, moAtoll Apataki, moFrench Polynesia

Ouyelele pauxupi—Tahiti

  • Ovakalimo—275 918
  • Ovakalele ovo hava hongo Ombiibeli—3 250
  • Omaongalo—48
  • Ondombwedi yaJehova keshe oi na okuudifila ovanhu—1 fiyo 85