Tula mo ile u hoolole onhele

Eendombwedi daJehova mounyuni aushe

Saba

Ouyelele pauxupi—Saba

  • Ovakalimo—2 000
  • Ovakalele ovo hava hongo Ombiibeli—13
  • Omaongalo—0
  • Ondombwedi yaJehova keshe oi na okuudifila ovanhu—1 fiyo 167