Tula mo ile u hoolole onhele

Eendombwedi daJehova mounyuni aushe

Kosrae

Ouyelele pauxupi—Kosrae

  • Ovakalimo—7 000
  • Ovakalele ovo hava hongo Ombiibeli—20
  • Omaongalo—1
  • Ondombwedi yaJehova keshe oi na okuudifila ovanhu—1 fiyo 412