• Eendombwedi tadi hongo okudja mOmbiibeli momukunda Eratap, moPort-Vila, moVanuatu

Ouyelele pauxupi—Vanuatu

  • Ovakalimo—300 000
  • Ovakalele ovo hava hongo Ombiibeli—788
  • Omaongalo—17
  • Ondombwedi yaJehova keshe oi na okuudifila ovanhu—1 fiyo 431