Ouyelele pauxupi—Virgin Islands, U.S.

  • Ovakalimo—105 000
  • Ovakalele ovo hava hongo Ombiibeli—607
  • Omaongalo—10
  • Ondombwedi yaJehova keshe oi na okuudifila ovanhu—1 fiyo 173