Tula mo ile u hoolole onhele

Eendombwedi daJehova mounyuni aushe

Virgin Islands, U.S.

Ouyelele pauxupi—Virgin Islands, U.S.

  • Ovakalimo—105 000
  • Ovakalele ovo hava hongo Ombiibeli—588
  • Omaongalo—9
  • Ondombwedi yaJehova keshe oi na okuudifila ovanhu—1 fiyo 190