Ouyelele pauxupi—Virgin Islands, British

  • Ovakalimo—32 000
  • Ovakalele ovo hava hongo Ombiibeli—260
  • Omaongalo—4
  • Ondombwedi yaJehova keshe oi na okuudifila ovanhu—1 fiyo 123