Tula mo ile u hoolole onhele

Eendombwedi daJehova mounyuni aushe

Uganda

Ouyelele pauxupi—Uganda

  • Ovakalimo—44 270 000
  • Ovakalele ovo hava hongo Ombiibeli—8 652
  • Omaongalo—164
  • Ondombwedi yaJehova keshe oi na okuudifila ovanhu—1 fiyo 5 303