Ouyelele pauxupi—Trinidad and Tobago

  • Ovakalimo—1 395 000
  • Ovakalele ovo hava hongo Ombiibeli—10 146
  • Omaongalo—131
  • Ondombwedi yaJehova keshe oi na okuudifila ovanhu—1 fiyo 139