• Tava konakona Ombiibeli moLomé shaTogo

Ouyelele pauxupi—Togo

  • Ovakalimo—8 082 000
  • Ovakalele ovo hava hongo Ombiibeli—22 691
  • Omaongalo—318
  • Ondombwedi yaJehova keshe oi na okuudifila ovanhu—1 fiyo 374