• Tava yandje oundombwedi kombinga yOuhamba waKalunga moN’Djamena shaChad

Ouyelele pauxupi—Chad

  • Ovakalimo—15 947 000
  • Ovakalele ovo hava hongo Ombiibeli—887
  • Omaongalo—19
  • Ondombwedi yaJehova keshe oi na okuudifila ovanhu—1 fiyo 18 608