Ouyelele pauxupi—Turks and Caicos Islands

  • Ovakalimo—38 000
  • Ovakalele ovo hava hongo Ombiibeli—346
  • Omaongalo—6
  • Ondombwedi yaJehova keshe oi na okuudifila ovanhu—1 fiyo 114