• Eendombwedi tadi yandje okafo Olyelye ta pangele lelalela ounyuni? moLa Rocca Guaita, moSan Marino

Ouyelele pauxupi—San Marino

  • Ovakalimo—34 000
  • Ovakalele ovo hava hongo Ombiibeli—201
  • Omaongalo—2
  • Ondombwedi yaJehova keshe oi na okuudifila ovanhu—1 fiyo 172