Tula mo ile u hoolole onhele

Eendombwedi daJehova mounyuni aushe

Sudan

Ouyelele pauxupi—Sudan

  • Ovakalimo—42 813 000
  • Ovakalele ovo hava hongo Ombiibeli—662
  • Omaongalo—14
  • Ondombwedi yaJehova keshe oi na okuudifila ovanhu—1 fiyo 67 000