• Eendombwedi daJehova tadi udifa etumwalaka lOmbibeli moBucharest, moRomania

Ouyelele pauxupi—Romania

  • Ovakalimo—19 581 000
  • Ovakalele ovo hava hongo Ombiibeli—39 788
  • Omaongalo—538
  • Ondombwedi yaJehova keshe oi na okuudifila ovanhu—1 fiyo 492