Tula mo ile u hoolole onhele

Eendombwedi daJehova mounyuni aushe

Romania

  • Eendombwedi daJehova tadi udifa etumwalaka lOmbibeli moBucharest, moRomania

Ouyelele pauxupi—Romania

  • Ovakalimo—19 365 000
  • Ovakalele ovo hava hongo Ombiibeli—39 389
  • Omaongalo—540
  • Ondombwedi yaJehova keshe oi na okuudifila ovanhu—1 fiyo 493