• Eendombwedi tadi yandje oshifo shOshungonangelo melaka lOshiarabic moPalestinian Territory, popepi naBethlehem

Ouyelele pauxupi—Palestinian Territories

  • Ovakalimo—4 780 000
  • Ovakalele ovo hava hongo Ombiibeli—68
  • Omaongalo—2
  • Ondombwedi yaJehova keshe oi na okuudifila ovanhu—1 fiyo 70 294