• Ondombwedi tai yandje oshifo shOshungonangelo moIdanre, moNigeria

Ouyelele pauxupi—Nigeria

  • Ovakalimo—200 964 000
  • Ovakalele ovo hava hongo Ombiibeli—402 541
  • Omaongalo—6 566
  • Ondombwedi yaJehova keshe oi na okuudifila ovanhu—1 fiyo 546