Ouyelele pauxupi—Norfolk Island

  • Ovakalimo—1 748
  • Ovakalele ovo hava hongo Ombiibeli—9
  • Omaongalo—1
  • Ondombwedi yaJehova keshe oi na okuudifila ovanhu—1 fiyo 194