Tula mo ile u hoolole onhele

Eendombwedi daJehova mounyuni aushe

Norfolk Island

Ouyelele pauxupi—Norfolk Island

  • Ovakalimo—2 000
  • Ovakalele ovo hava hongo Ombiibeli—7
  • Omaongalo—1
  • Ondombwedi yaJehova keshe oi na okuudifila ovanhu—1 fiyo 333