• Eendombwedi tadi yandje okambo Onghundana iwa ya dja kuKalunga!, moshilando shaLuxembourg, moPlace Clairefontaine

Ouyelele pauxupi—Luxembourg

  • Ovakalimo—616 000
  • Ovakalele ovo hava hongo Ombiibeli—2 156
  • Omaongalo—31
  • Ondombwedi yaJehova keshe oi na okuudifila ovanhu—1 fiyo 290