• Ondombwedi yaJehova tai udifile omunhu etumwalaka lOmbiibeli momukunda waSetibing, moLesotho

  • Bokong, moLesotho, tava yandje oshifo shOshungonangelo

  • Ondombwedi yaJehova tai udifile omunhu etumwalaka lOmbiibeli momukunda waSetibing, moLesotho

  • Bokong, moLesotho, tava yandje oshifo shOshungonangelo

Ouyelele pauxupi—Lesotho

  • Ovakalimo—2 125 000
  • Ovakalele ovo hava hongo Ombiibeli—4 365
  • Omaongalo—93
  • Ondombwedi yaJehova keshe oi na okuudifila ovanhu—1 fiyo 506