Tula mo ile u hoolole onhele

Eendombwedi daJehova mounyuni aushe

Sri Lanka

  • Eendombwedi daJehova tadi yandje okambo ka kanghamena kOmbiibeli komunailonga womoshikunino shotee moHatton, moSri Lanka

Ouyelele pauxupi—Sri Lanka

  • Ovakalimo—21 324 000
  • Ovakalele ovo hava hongo Ombiibeli—6 669
  • Omaongalo—116
  • Ondombwedi yaJehova keshe oi na okuudifila ovanhu—1 fiyo 3 272