Ouyelele pauxupi—Cayman Islands

  • Ovakalimo—65 000
  • Ovakalele ovo hava hongo Ombiibeli—274
  • Omaongalo—3
  • Ondombwedi yaJehova keshe oi na okuudifila ovanhu—1 fiyo 247