• Eendombwedi daJehova tadi hongo Ombibeli moTarawa Atoll, moKiribati

Ouyelele pauxupi—Kiribati

  • Ovakalimo—118 414
  • Ovakalele ovo hava hongo Ombiibeli—150
  • Omaongalo—3
  • Ondombwedi yaJehova keshe oi na okuudifila ovanhu—1 fiyo 789