Tula mo ile u hoolole onhele

Eendombwedi daJehova mounyuni aushe

Kiribati

  • Eendombwedi daJehova tadi hongo Ombibeli moTarawa Atoll, moKiribati

Ouyelele pauxupi—Kiribati

  • Ovakalimo—118 000
  • Ovakalele ovo hava hongo Ombiibeli—134
  • Omaongalo—3
  • Ondombwedi yaJehova keshe oi na okuudifila ovanhu—1 fiyo 952