• Eendombwedi daJehova tadi yandje embo Ombibeli otai hongo lela shike? komunghulofuta waMalindi, moKenya

Ouyelele pauxupi—Kenya

  • Ovakalimo—52 574 000
  • Ovakalele ovo hava hongo Ombiibeli—29 935
  • Omaongalo—647
  • Ondombwedi yaJehova keshe oi na okuudifila ovanhu—1 fiyo 1 833