• Eendombwedi moVenice, shaItaly tadi ulikile omunhu omushangwa tau tu omukumo okudja mOmbiibeli

Ouyelele pauxupi—Italy

  • Ovakalimo—60 550 000
  • Ovakalele ovo hava hongo Ombiibeli—251 303
  • Omaongalo—2 892
  • Ondombwedi yaJehova keshe oi na okuudifila ovanhu—1 fiyo 242