Tula mo ile u hoolole onhele

Eendombwedi daJehova mounyuni aushe

India

Ouyelele pauxupi—India

  • Ovakalimo—1 366 418 000
  • Ovakalele ovo hava hongo Ombiibeli—49 743
  • Omaongalo—692
  • Ondombwedi yaJehova keshe oi na okuudifila ovanhu—1 fiyo 27 752