Tula mo ile u hoolole onhele

Eendombwedi daJehova mounyuni aushe

Honduras

Ouyelele pauxupi—Honduras

  • Ovakalimo—9 746 000
  • Ovakalele ovo hava hongo Ombiibeli—23 016
  • Omaongalo—439
  • Ondombwedi yaJehova keshe oi na okuudifila ovanhu—1 fiyo 428