Tula mo ile u hoolole onhele

Eendombwedi daJehova mounyuni aushe

Guadeloupe

Ouyelele pauxupi—Guadeloupe

  • Ovakalimo—400 000
  • Ovakalele ovo hava hongo Ombiibeli—8 376
  • Omaongalo—121
  • Ondombwedi yaJehova keshe oi na okuudifila ovanhu—1 fiyo 49