Ouyelele pauxupi—Faroe Islands

  • Ovakalimo—52 000
  • Ovakalele ovo hava hongo Ombiibeli—131
  • Omaongalo—4
  • Ondombwedi yaJehova keshe oi na okuudifila ovanhu—1 fiyo 409