• Stanley, Falkland Islands—Tava yandje oundombwedi eumbo neumbo

Ouyelele pauxupi—Falkland Islands

  • Ovakalimo—3 000
  • Ovakalele ovo hava hongo Ombiibeli—15
  • Omaongalo—1
  • Ondombwedi yaJehova keshe oi na okuudifila ovanhu—1 fiyo 214