Tula mo ile u hoolole onhele

Eendombwedi daJehova mounyuni aushe

Dominica

Ouyelele pauxupi—Dominica

  • Ovakalimo—72 000
  • Ovakalele ovo hava hongo Ombiibeli—442
  • Omaongalo—10
  • Ondombwedi yaJehova keshe oi na okuudifila ovanhu—1 fiyo 175