• Eendombwedi daJehova tadi yandje okafo Oshike tashi dulu okukwafela oukwaneumbo u kale wa hafa? moEbeltoft, moDenmark

Ouyelele pauxupi—Denmark

  • Ovakalimo—5 814 000
  • Ovakalele ovo hava hongo Ombiibeli—14 622
  • Omaongalo—173
  • Ondombwedi yaJehova keshe oi na okuudifila ovanhu—1 fiyo 399