Ouyelele pauxupi—Central African Republic

  • Ovakalimo—5 000 000
  • Ovakalele ovo hava hongo Ombiibeli—2 889
  • Omaongalo—56
  • Ondombwedi yaJehova keshe oi na okuudifila ovanhu—1 fiyo 1 731