• Eendombwedi tadi yandje Oshungonangelo moMontreal, moCanada

Ouyelele pauxupi—Canada

  • Ovakalimo—36 953 765
  • Ovakalele ovo hava hongo Ombiibeli—115 959
  • Omaongalo—1 402
  • Ondombwedi yaJehova keshe oi na okuudifila ovanhu—1 fiyo 319