Tula mo ile u hoolole onhele

Eendombwedi daJehova mounyuni aushe

Saint-Barthélemy

Ouyelele pauxupi—Saint-Barthélemy

  • Ovakalimo—10 000
  • Ovakalele ovo hava hongo Ombiibeli—35
  • Omaongalo—1
  • Ondombwedi yaJehova keshe oi na okuudifila ovanhu—1 fiyo 357