• Eendombwedi tadi udifile Ovamandi moDhaka shaBangladesh

Ouyelele pauxupi—Bangladesh

  • Ovakalimo—166 368 149
  • Ovakalele ovo hava hongo Ombiibeli—303
  • Omaongalo—6
  • Ondombwedi yaJehova keshe oi na okuudifila ovanhu—1 fiyo 549 070