Tula mo ile u hoolole onhele

Eendombwedi daJehova mounyuni aushe

Bangladesh

  • Eendombwedi tadi udifile Ovamandi moDhaka shaBangladesh

Ouyelele pauxupi—Bangladesh

  • Ovakalimo—163 046 000
  • Ovakalele ovo hava hongo Ombiibeli—324
  • Omaongalo—6
  • Ondombwedi yaJehova keshe oi na okuudifila ovanhu—1 fiyo 517 606