Nghee to dulu okuhoololola okulesha ile okuhalesha ko-sceen

Hoolola elaka

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Omushangwahokololo woshoongalele shopaiwana

Omushangwahokololo woshoongalele shopaiwana

Ovanhu vomoiwana ihapu, vomomihoko nosho yo vomalaka e lili noku lili ohava hafele ehongo lopaMbibeli neendafano lopaKriste oule womafiku mahapu poyoongalele yetu yopaiwana.