Nghee to dulu okuhoololola okulesha ile okuhalesha ko-sceen

Hoolola elaka

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Oyoongalele yetu yokomudo

Oyoongalele yetu yokomudo

Aka okatukulwa komokavidio Jehovah’s Witnesses—Organized to Share the Good News, ka nyanyangidwa kEendombwedi daJehova.

Lihonga shihapu

omolwaashike Eendombwedi daJehova hadi ningi oyoongalele?

Omudo keshe ohatu ongala oikando itatu, omolwoinangwanima itatu oyo ye likalekelwa. Ongahelipi to dulu okumona ouwa poyoongalele oyo?

Eendombwedi daJehova ovanhu naanaa va tya ngahelipi?

Mbela ou shii vamwe vomEendombwedi daJehova? Oshike lelalela u shii kombinga yetu?