Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Mbela Eendombwedi daJehova Ovaprotestande?

Mbela Eendombwedi daJehova Ovaprotestande?

Hasho nandenande. Eendombwedi daJehova Ovakriste ndele kandi fi Ovaprotestande. Omolwashike mbela?

Ouprotestande otau yelifwa kutya oo “omalongelokalunga oo e li omhinge nongeleka yaKatolika kaRoma.” Oshoshili kutya Eendombwedi daJehova itadi tu kumwe nomahongo ongeleka yaKatolika, ashike katu fi Ovaprotestande omolwomatomheno taa landula:

  1. Omaitavelo Ovaprotestande vahapu oku li omhinge naasho Ombibeli tai hongo lela. Pashihopaenenwa, Ombibeli otai hongo kutya “Kalunga Oye umwe,” ndele ke fiomukwatatu. (1 Timoteus 2:5; Johannes 14:28) Otai popi yo sha yela kutya Kalunga ita ka handukila ovakolokoshi moku va xwikamomundilo woheli, ndele ote ke va hanauna po fiyo alushe.—Epsalme 37:9; 2 Ovatessaloniki 1:9.

  2. Ihatu ningile omakangha ongeleka yaKatolika ile omalongelokalunga amwe noihatu kendabala oku a lundulula. Mepingafano naasho, ohatu udifa ashike onghundana iwa yOuhamba waKalunga, hatu kendabala okukwafela vamwe va kale ve na eitavelo monghundana iwa ya tya ngaho. (Mateus 24:14; 28:19, 20) Ihatu kendabala okulundulula omalongelokalunga amwe, ndele ohatu hongo ashike ovanamitimadiwa oshili kombinga yaKalunga noyEendjovo daye, Ombibeli.—Ovakolossi 1:9, 10; 2 Timoteus 2:24, 25.

Lihonga shihapu

OOLYELYE TAVA LONGO EHALO LAJEHOVA KUNENA?

Eendombwedi daJehova ovanhu naanaa va tya ngahelipi?

Mbela ou shii vamwe vomEendombwedi daJehova? Oshike lelalela u shii kombinga yetu?