Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Mbela Eendombwedi daJehova odi na ovafita hava futwa?

Mbela Eendombwedi daJehova odi na ovafita hava futwa?

Eendombwedi daJehova kadi na ovafita ve likalekelwa molwaashi ohadi landula oshihopaenenwa shOvakriste vomefelemudo lotete. Oilyo aishe ya ninginifwa oi li ovakalele va yapulwa nohai kufa ombinga moilonga yokuudifa nokuhonga. Eongalo keshe lEendombwedi oli na oilyo 100 lwaapo. Ovalumenhu va pyokoka pamhepo meongalo keshe ohava longo ve li “ovakulunhu,” ile tu tye, ovakulunhuongalo. (Titus 1:5) Ohava longo oilonga ya tya ngaho nopehe na okufutwa.

 

Lihonga shihapu

OMAPULO OO HAA PULWA LUHAPU

Eendombwedi daJehova ohadi hange peni oimaliwa opo di wanife po oilonga yado?

Lihonga nghee oilonga yokuudifa mounyuni aushe tai twikile okuxuma komesho nonande ihaku umbwa ongalo ile ku futwe oshitimulongo.

OOLYELYE TAVA LONGO EHALO LAJEHOVA KUNENA?

Ovakulunhuongalo ohava longo shike momaongalo Eendombwedi daJehova?

Ovakulunhuongalo ove li ovalumenhu ovo ve na ekwatafano lopofingo naKalunga nohava kwatele komesho meongalo. Mbela ohava yandje ekwafo lilipi?