Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Eendombwedi daJehova ohadi tambula ko ngoo ouhaku wopaunamiti?

Eendombwedi daJehova ohadi tambula ko ngoo ouhaku wopaunamiti?

Heeno, Eendombwedi daJehova ohadi tambula ko omiti nouhaku wopaunamiti. Nonande ohatu kendabala okufila oshisho omalutu etu nokukaleka po oukolele wetu, omafimbo amwe ohatu kala twa pumbwa “omuveluli,” ile tu tye, okupangwa. (Lukas 5:31) Ngaashi ashike Omukriste Lukas womefelemudo lotete, Eendombwedi daJehova dimwe nado ovahakuli vopaunamiti.—Ovakolossi 4:14.

Ashike omauhaku amwe otaa kondjifafana nomafinamhango Ombibeli, noihatu tambula ko omauhaku oo. Pashihopaenenwa, ihatu dimine okutulwa ohonde molwaashi Ombibeli oya dilika okutula ohonde momalutu etu. (Oilonga 15:20) Ombibeli oya dilika yo omauhaku ile omilandu dopaunamiti odo da kwatela mo oumhulile.—Ovagalati 5:19-21.

Ndele, omauhaku mahapu opaunamiti itaa kondjifafana nomafinamhango Ombibeli. Onghee hano, omunhu keshe oku na okuninga etokolo kuye mwene. Ondombwedi imwe otashi dulika i tambule ko omiti ile ouhaku wonhumba ofimbo imwe tashi dulika i anye omiti ile ouhaku oo.—Ovagalati 6:5.