Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Eendombwedi daJehova oda hanga peni edina olo?

Eendombwedi daJehova oda hanga peni edina olo?

Jehova olo edina laKalunga olo li li mOmbibeli. (Exodus 6:3, NW; Epsalme 83:18, NW) Ondombwedi omunhu oo ha udifa kombinga yomataleko ile eeshili odo e lihonga.

Onghee hano, edina letu Eendombwedi daJehova olOvakriste tu li ongudu, ovo hatu udifa oshili kombinga yaJehova, Omushiti woinima aishe. (Ehololo 4:11) Ohatu yandje oundombwedi kuvamwe okupitila monghedi yetu yokukalamwenyo nosho yo oku va lombwela osho twe lihonga mOmbibeli.—Jesaja 43:10-12; 1 Petrus 2:12