Nghee to dulu okuhoololola okulesha ile okuhalesha ko-sceen

Hoolola elaka

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Omapulo oo haa pulwa luhapu kombinga yEendombwedi daJehova

Moshitukulwa eshi, oto ka hanga mo omanyamukulo omapulo amwe oo ovanhu vahapu hava pula luhapu kombinga yEendombwedi daJehova.

 

Eitavelo letu

Ehangano

Oukwashilyo

Okuudifa

Okwoongala nokulongela Kalunga

Etaleko lOmbiibeli

Okukufa ombinga moinima yomomudingonoko noyopapolotika

Onghalamwenyo yopaumwene noyoukwaneumbo

Eenghedindjikilile nomadano oivilo

Eendombwedi daJehova odo oolyelye?