Nghee to dulu okuhoololola okulesha ile okuhalesha ko-sceen

Hoolola elaka

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Nghee hatu longifa o-JW.ORG okuudifila vamwe etumwalaka lOmbibeli

Nghee hatu longifa o-JW.ORG okuudifila vamwe etumwalaka lOmbibeli

Mo 28 Auguste 2012, Eendombwedi daJehova oda pepaleka onhele yado yokointaneta yo-jw.org. Tala nghee Eendombwedi nosho yo ovo vehe fi eendombwedi va mona ouwa.