Inda koshikalimo

Nghee hatu longifa o-JW.ORG okuudifila vamwe etumwalaka lOmbibeli

Nghee hatu longifa o-JW.ORG okuudifila vamwe etumwalaka lOmbibeli

Mo 28 Auguste 2012, Eendombwedi daJehova oda pepaleka onhele yado yokointaneta yo-jw.org. Tala nghee Eendombwedi nosho yo ovo vehe fi eendombwedi va mona ouwa.