Nghee to dulu okuhoololola okulesha ile okuhalesha ko-sceen

Hoolola elaka

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Oshiwa okutala nawa

Oshiwa okutala nawa

Tala nghee oshikonga she likalekelwa muManhattan, moNew York, sha kwafela ovanhu vahapu va mone oishangomwa yopaMbiibeli.